Algemene Voorwaarden ValeoGo

Algemene voorwaarden.

 • DEFINITIES
  ValeoGo (bedrijf met kvknr:80201172): De partij waarmee u een Overeenkomst sluit betreffende (sport)Activiteiten.

  Deelnemer(s): U als natuurlijk(e) perso(o)n(en) die niet handel(t)(en) in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot (sport)Activiteiten.

  De Overeenkomst: Overeenkomst tussen ValeoGo en de deelnemer ter zake van de ‘(sport)Activiteit’.

  (Sport)Activiteiten: de groepslessen, personal trainingen en persoonlijke (online) coaching die u kunt volgen bij ValeoGo.

  Lesgeld: Het door u verschuldigde bedrag, te betalen aan ValeoGo. Het lesgeld betaalt u vooraf via de website, pas wanneer de betaling voldaan is krijgt u het recht om deel te nemen aan (sport)Activiteiten. Bij elke (sport)activiteit dient een vorm van verificatie te zijn dat u heeft deelgenomen aan die (sport)activiteit. Nu bij de bootcamp is dat een aftekenlijst waar u bij elke aanwezigheid dient af te tekenen. ValeoGo behoud het recht om de wijze waarop de verificatie plaats vind te wijzigen.
 • TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

  Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u als Deelnemer zich bij ValeoGo heeft ingeschreven voor het volgen van een sportles, groepsles, personal training, of enig andersoortige (sportieve) activiteit(en), hierna te noemen: ‘Activiteit(en)’. Op iedere Activiteit, dus ook indien er geen Overeenkomst afgesloten is, (bijvoorbeeld in geval van een proefles van ValeoGo) zijn deze voorwaarden van toepassing verklaard.
 • AANMELDING, INSCHRIJVING EN PLAATSING

3.1 Na de inschrijving en betaling via de website krijgt de deelnemer zo spoedig mogelijk een bevestiging en neemt ValeoGo contact op met de deelnemer.

3.2 Indien zich meer Deelnemers hebben aangemeld dan door ValeoGo geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen Deelnemers en ValeoGo niet direct een overeenkomst tot stand. Er zal in dat geval contact worden opgenomen met deze Deelnemer(s). De Deelnemer(s) die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende Activiteit een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste Deelnemer op die wachtlijst bijgeschreven.

3.3 Indien zich naar het oordeel van ValeoGo onvoldoende Deelnemers hebben ingeschreven voor een Activiteit, dan is ValeoGo bevoegd om de betreffende Activiteit te annuleren, ook indien de in artikel 3.1 bedoelde bevestiging door de Deelnemer mocht zijn ontvangen.

3.4 De overeenkomst gesloten met ValeoGo is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

 • 3.5 Na de looptijd van de overeenkomst vervalt het recht om nog deel te nemen aan activiteiten. Ook wanneer er nog strippen, trainingen, tegoeden open staan. Hierbij is ValeoGo nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) Restitutie van het betaalde lesgeld vindt in dit geval nimmer plaats tenzij de niet-nakoming aantoonbaar verwijtbaar aan de zijde van ValeoGo ligt.
 • Voor Bootcamps is de looptijd 6 maanden.
 • BETALINGEN EN LESGELD

 • 4.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven

  4.2 ValeoGo is bevoegd om het lesgeld te verhogen. Daardoor kan het zijn dat dezelfde Activiteit duurder is wanneer je deze opnieuw aanschaft. De al aangeschafte activiteit blijft hetzelfde kosten tot de vooraf overeengekomen eindtijd van die activiteit.
 • TIJDSTIP EN PLAATS VAN DE ACTIVITEIT

  5.1 ValeoGo zal via de app bekend maken wanneer de Activiteit start en op welk(e) tijdstip(pen) de Activiteit gegeven zal worden. Als Deelnemer wordt u geacht in te schrijven voor de Activiteit die u gaat volgen. Het volgen van een Activiteit op andere plaatsen en/of tijdstippen dan waarvoor u bent ingeschreven is derhalve niet toegestaan.

 • 5.2 Indien ValeoGo voor en/of na aanvang van de Activiteit door enigerlei oorzaak niet in staat zijn om de Activiteit, of een gedeelte daarvan, te laten plaatsvinden op de in artikel 5.1 bedoelde plaats(en) en/of tijdstip(pen), is ValeoGo bevoegd om te bepalen dat de Activiteit geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op (een) andere plaats(en) en/of tijdstip(pen). Indien de Activiteit gedurende langer dan 3 maanden niet uitgevoerd kan worden kunnen partijen de overeenkomst laten ontbinden. Van deze termijn kan alleen worden afgeweken als dit door ValeoGo schriftelijk is vermeldt. Restitutie van het lesgeld vanaf het moment dat de Activiteit niet meer uitgevoerd kon worden is dan mogelijk, zonder dat ValeoGo gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of boete.
 • HANDELSWIJZE BIJ VERHINDERING

  6.1 Indien de Activiteit geheel of gedeeltelijk per keer, danwel voor meerdere keren, niet door de Deelnemer kan worden gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde verhindering, kunnen de Activiteiten (of het desbetreffende gedeelte daarvan) niet worden ingehaald en wordt op het overeengekomen lesgeld geen restitutie verleend. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien hier ValeoGo anders wordt beslist. Een en ander zal in redelijkheid geschieden.
 • 6.2 Deelnemer dient te allen tijde minimaal 2 uur van tevoren verhindering van deelname aan een Bootcamp, 12uur voor elke andere activiteit te melden bij ValeoGo. Dit kunt u doen door u af te melden voor de Activiteit in de app. Indien dit korter dan 2 uur van tevoren geschied verliest Deelnemer alle recht op inhalen van de verhinderde Activiteit. Lesgeld wordt dan niet gerestitueerd. Een strippenkaart wordt dan afgetekend. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen

  6.3 Indien sprake is van een op grond van artikel 5.2 verschoven Activiteit of onderdeel daarvan en de Deelnemer op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, is ValeoGo verplicht om de Deelnemer een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste Activiteit of onderdelen daarvan op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar keuze van ValeoGo, het restitueren van de lesgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de Deelnemer zich op verhindering beroept zal ValeoGo mogen verlangen dat de Deelnemer de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.

  6.4 ValeoGo behoudt het recht om deelname aan een Activiteit te weigeren, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de Deelnemer herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijke annuleringen de termijn in de overeenkomst overschrijdt. Hierbij is ValeoGo nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) Restitutie van het betaalde lesgeld vindt in dit geval nimmer plaats tenzij de niet-nakoming aantoonbaar verwijtbaar aan de zijde van ValeoGo ligt.
 • MELDPLICHT RELEVANTE MEDISCHE INFORMATIE AAN VALEOGO
  7.1 Deelnemer moet fit zijn bij aanvang van de (Sport)Activiteiten. Deelnemer dient hierbij in voorkomende gevallen een verklaring van haar/zijn (huis)arts te kunnen overleggen. Deze verantwoordelijkheid ligt expliciet bij de Deelnemer, aangezien deze het beste de medische gezondheid kan inschatten.

  7.2 Deelnemer dient (in het eventuele intakegesprek) alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een Activiteit aan ValeoGo  mede te delen. Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt door ValeoGo. ValeoGo zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

  7.3 Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de Activiteit onverwijld te melden aan ValeoGo, evenals veranderingen in lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst, voor zover relevant na verstrijken van de overeenkomst, doch niet later dan 1 week na verstrijking van de overeenkomst.

 • 7.4 Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de Deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen met een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de Activiteit. Dit advies zal te allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door Deelnemer.
 • 7.5 Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst (indien u een abonnement heeft) tijdelijk stop te zetten, of zoals bij de bootcamp, de looptijd te verlengen, mits dit tijdig wordt aangegeven bij ValeoGo. Definitief stopzetten is alleen mogelijk bij zeer ernstige redenen en moet in overleg gebeuren. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. maar niet uitsluitend: breuken, spierscheuringen, negatief advies van huisarts/specialist e.d. zodat u niet aan Activiteiten mee kunt doen. In dit geval, zal na het leveren van bewijs dat ValeoGo als voldoende acht, ook een gedeeltelijke restitutie plaatsvinden van het lesgeld wanneer dit vooruitbetaald is. Dit wordt naar redelijkheid door ValeoGo bepaald. Bij onder andere maar niet uitsluitend normale vermoeidheid, reguliere spierpijn e.d. is dat niet mogelijk.


 • AANSPRAKELIJKHEID

  8.1 ValeoGo is niet aansprakelijk wanneer bij het deelnemen aan een Activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de Deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

  8.2 ValeoGo is niet aansprakelijk op het moment dat de Deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijke, danwel geestelijke) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door ValeoGo, of instructeurs en trainers in dienst van ValeoGo, gegeven instructies.

  8.3 ValeoGo is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ValeoGo. Indien ValeoGo aansprakelijk is uit welken hoofde ook, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een in de in aansprakelijkheidsverzekering van ValeoGo genoemde maximale verzekerde som per gebeurtenis.

  8.4 Deelnemer is jegens ValeoGo aansprakelijk wanneer ValeoGo op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk, door ValeoGo – of instructeurs en trainers in dienst van ValeoGo – gegeven instructies door deze Deelnemer. Deelnemer dient ValeoGo te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

  8.5 Deelnemer aanvaardt door en voor deelname aan een Activiteit uitdrukkelijk het risico op blessure(s) en materiële slijtage/schade die door deelname aan een Activiteit kunnen ontstaan. ValeoGo is niet aansprakelijk voor het effect van defecte kleding / toestellen/ apparatuur die de Deelnemer gebruikt voor, tijdens of na een Activiteit.

  8.6 Aanvullend geldt uitdrukkelijk bovenop de hiervoor aangegeven artikelen het volgende: Indien Deelnemer lichamelijke klachten ontwikkelt, en hierdoor schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade lijdt, dan dient uitdrukkelijk te worden aangetoond dat deze schade etc. alleen opgetreden zou zijn geweest door Deelname aan een Activiteit. Met andere woorden: als de schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade tevens zou zijn opgetreden, al dan niet direct of pas na lange tijd (1-10) jaar, in het ‘dagelijks leven’ dan is ValeoGo niet schadeplichtig jegens Deelnemer. De gedachte hierachter is dat een dergelijke schade etc. onafwendbaar zou zijn opgetreden in het dagelijks leven, en dat het derhalve niet redelijk is dat deze schade verhaald kan worden op ValeoGo, aangezien door deelname aan een Activiteit bij ValeoGo slechts (versneld) het gevolg (schade etc. etc.) is opgetreden, terwijl de oorzaak al bij Deelnemer, al dan niet door eigen toedoen, aanwezig was. Deelnemer neemt hier expliciet kennis van, en accepteert deze voorwaarden uitdrukkelijk!
 • GEDRAGSREGELS EN HYGIËNE

  9.1 De Deelnemer zal steeds tenminste minimaal 5 minuten voor aanvang van de Activiteit aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van ValeoGo opvolgen.

  9.2 De Deelnemer zal zich houden aan de zonodig door ValeoGo te geven kledingvoorschriften. De Deelnemer zal de gestelde hygiënevoorschriften in acht nemen.

  9.3 De Deelnemer zal de andere Deelnemers niet hinderen of op enigerlei ongewenste manier benaderen. Hiervan dienen Deelnemers onverwijld melding van te maken, waarop ValeoGo de situatie zal beoordelen.

  9.4 Onacceptabel gedrag, in welke vorm dan ook van de Deelnemer voor, tijdens of na de Activiteit, is altijd een geldige reden tot uitsluiting van (toekomstige) Activiteit(en), zonder dat Deelnemer, in geval van uitsluiting, recht heeft op enige vorm van restitutie.

  9.5 Onacceptabel gedrag zal beoordeeld worden door ValeoGo, of een natuurlijk persoon werkend in opdracht/voor ValeoGo. Uitkomst van het oordeel kan op generlei wijze in twijfel worden getrokken, of op enige wijze worden betwist, zelfs als dit leidt uitsluiting van een Deelnemer van (toekomstige) Activiteit(en) gegeven door ValeoGo.
 • Overige Zaken

  10.1 De Deelnemer geeft ValeoGo toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en derhalve niet aan derden worden verstrekt.

GESCHILLEN

11.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.2 Geschillen tussen de Deelnemer en ValeoGo over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ValeoGo te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Deelnemer als ValeoGo worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.

11.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Deelnemer zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan ValeoGo heeft voorgelegd.

11.4 Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

11.5 Wanneer de Deelnemer een geschil wil voorleggen aan een Geschillencommissie, is ValeoGo aan deze keuze gebonden. Wanneer ValeoGo dat wil doen, zal de Deelnemer binnen vijf weken na een daartoe door ValeoGo schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt ValeoGo de keuze van de Deelnemer niet binnen de termijn van vijf weken, dan is ValeoGo gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

11.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

11.7 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan ValeoGo surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

11.8 De Geschillencommissie dient een erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) aangesloten te zijn.